กิจการงานของรักษาความปลอดภัย

พนักงานรักษาความปลอดภัย หรือ รปภ. นั้นก็หมายถึง พนักงานรักษาความปลอดภัย หรือไม่ก็ที่ได้ยินและมักเรียกกันอย่าสั้นๆว่า  “ยาม”  คือคนที่มีหน้าที่ภายในการคุมรักษาความปลอดภัยมอบกับทั้งชีพและทรัพย์ที่รับผิดชอบ ในสมัยปัจจุบันมีบริษัทเอกชนจำนวนมากที่ทำธุรกิจทางพวกการรักษาความปลอดภัย โดยมีงานให้บริการ รปภ. ให้กับบริษัท ร้านค้า และหน่วยงานอื่น ๆ ทั้งในภาครัฐและเอกชน ซึ่งผู้ที่ทำหน้าที่ รปภ. จะทำหน้าที่ในการสับเปลี่ยนเวียนในการทำงานหน้าที่ตามช่วงเวลาที่กำหนดไว้

ภาระของบุคลากร รปภ.

  1. ตรวจธนทรัพย์ อาคารสถานที่รับมอบให้รัดกุมถูกต้องทุกทีที่เข้า

พร้อมกับออกจากการดำเนินการพร้อมกับลงนามรับ – มอบให้ไว้เป็นข้อรับรอง

และเอาใจใส่ทรัพย์สินตลอดจน สถานที่ทำการต่าง ๆ ที่อยู่ในอาณาเขตรับผิดชอบ

 

  1. ตรวจการรักษารักษาทรัพย์สิน และอาคารที่รับผิดชอบไว้อย่าให้เกิดผลร้าย

และสูญหายหรือเสียหาย

 

  1. แจกแจงเรื่องราวประจำวัน ต่อผู้บังคับบัญชา หรือเวรของศูนย์รักษาความปลอดภัย

 

  1. คุ้มครองรักษาบุคคลที่เข้าในเขตกองเก็บสินค้า ตู้สินค้าที่รับผิดชอบ แม้ไม่มีหน้าที่

เกี่ยวข้องกับการใช้ตำแหน่งที่ตั้งดังกล่าวข้างต้น ต้องบอกบุคคลนั้นรับทราบ และให้ออกไปจาก

พื้นที่ที่นั้น กรณีตรวจพบบุคคลที่ไร้บัตรยินยอมฝ่าฝืนเข้าไปในพื้นที่รับผิดชอบ

โดยไม่มีกิจการงานเกี่ยวข้องให้ดำเนินการควบคุมตัว และแจ้งผู้บังคับบัญชาเพราะ

เดินการตามหลักเกณฑ์

 

  1. เพียรออกสำรวจบริเวณต่าง ๆ ในพื้นที่รับผิดชอบให้โดยตลอดอยู่เสมอๆ เพื่อที่จะป้องกัน

ไม่ให้เกิดการชิงทรัพย์ หรือผู้หนึ่งผู้ใดมาทำอันตรายแก่ทรัพย์สิน

 

  1. ทำการจับผู้เข้ามาประทุษกรรมต่อทรัพย์สินหรืออาคาร ครั้งประสพความซึ่งหน้า

แล้วนำมาแจ้งความให้เจ้าหน้าที่ตำรวจฟ้องร้องคดีถัดไป

 

  1. ขัดขวางบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาต ใช้สาธารณูปโภคของผู้จ้างวาน

 

  1. ปฏิบัติตามข้อบังคับ คำบัญชา ของผู้บัญชาการและตัวแทนนายจ้างอย่างจริงจัง

 

  1. การทำงานหน้าที่อื่นๆ ตามที่ผู้ว่าจ้างมอบต้องการ